1.
تکتم خدادادیTK, رضا خدادادیRK, توحید خدادادیTK, امیرحسین فتحیAF, فرشاد نادیانFN. بررسی تأثیر سرما بر شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت‌های با هگز داخلی در ایمپلنت‌های بون لول. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13می2024 [ارجاع شده 16ژوئن2024];:43-1. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2107