1.
نسیم جعفری پزوهNJP, فاطمه آقاجانیFA, محمد درویشیMD. یافته‌های رادیوگرافیک و پاتولوژیک کیست دانتی‌ژور التهابی در فک پایین: یک گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8می2024 [ارجاع شده 21ژوئن2024];:61-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2110