1.
علیرضا رهبرAR, بتول امیریBA, زینب خجستهZK, محمدرضا حسینیMRH, نجمه سوادیNS. بررسی نقش پیشگویی‌کنندگی الگوی غذایی بر پوسیدگی دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8می2024 [ارجاع شده 16ژوئن2024];:13-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2114