1.
معصومه رستم زادهMR. رزین اکریلی گرماپخت حاوی نانوپارتیکل اکسید زیرکونیوم، افزایش استحکام خمشی یا کاهش آن: نامه به سردبیر. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13می2024 [ارجاع شده 21ژوئن2024];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2136