1.
محمدیز, رضایی صوفیل, ژالهب, رضایی دهقانح, Mohammadi Z, Rezaee Sofi L, Jaleh B, Rezaee Dehghan H. مقایسه اثر سه محلول شستشوی کانال ریشه دندان بر انرژی آزاد سطحی عاج ریشه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23ژوئن2011 [ارجاع شده 7جولای2022];7(2):106-13. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/322