1.
غفورنیام, حاج نوروز علی تهرانیم, بدیهیان نجف آبادیش, Ghafournia M, Hajenorouzali Tehrani M, Badihian Najafabadi S. بررسی ارتباط عادات دهانی و رفتارهای تغذیه‌ای با وجود کراس بایت خلفی در دندان‌های شیری گروهی از کودکان 5-3 ساله شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23ژوئن2011 [ارجاع شده 7دسامبر2021];7(2):139-46. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/323