1.
حميصيجا, خواجوییپ, Hamissi J, Khajooei P. مقایسه تأثیر درمان جراحی پریودنتال و درمان معمول پریودنتال بر تغييرات غلظت سرمی C-reactive-protein. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25جولای2011 [ارجاع شده 2دسامبر2021];7(2):171-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/330