1.
محمودیم, سعیدیع, گنجعلیخان نسبسع, هاشمی پورما, Mahmoodi M, Saeidi AR, Ganjalikhan Nasab SA, Hashemipour M sadat. بررسي توزيع تنش به روش اجزاي محدود در دندان مولر دوم مندیبل ترمیم شده با پست‌هاي پيش‌ساخته و ريختگي. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15دسامبر2011 [ارجاع شده 4جولای2022];7(4):355-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/368