1.
برکتینب, فرهادع, رفائیپ, حیدریف, Barekatain B, Farhad AR, Refaei P, Heidari F. مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد باکتری دو داروی کلشی‌سین و هیدروکسید کلسیم بر چند گونه میکروبی و فلور نرمال بزاق. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15دسامبر2011 [ارجاع شده 7جولای2022];7(4):409-17. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/382