1.
صالحیمر, موحدیانب, باقیز, Salehi MR, Movahedian B, Baghi Z. بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد تدابیر لازم در دوران بارداری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2ژانویه2012 [ارجاع شده 21ژانویه2022];7(5):493-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/387