1.
مهدی زادهم, ترابی نیان, کشانیف, خیرخواهیم, Mahdezadeh M, Torabinia N, Keshani F, Kheirkhahi M. بررسي آسيب‌شناسي صحت تشخيص پوسیدگی‌های بين دنداني با دو سیستم رادیوگرافی دیجیتال در دو حالت وضوح (Resolution) بالا و استاندارد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2ژانویه2012 [ارجاع شده 12آگوست2022];7(5):505-10. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/399