1.
غلیانیپ, بابادیف, Ghalyani P, Babadi F. فراوانی تظاهرات بالینی در بیماران دارای سندرم بهجت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال‌های 1386-1376. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16ژانویه2012 [ارجاع شده 19ژانویه2022];7(5):862-5. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/403