1.
زمانی ناصرآ, صفریاا, جعفری پزوهن, خرمیل, فرهادین, Zamani Naser A, Safari A, Jafari Pozveh N, Farhadi N, Khorrami ladan. بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های دیداری و مه آلودگی ذاتی فیلم‌های اکلوزال استاندارد و اکلوزال تهیه شده از فیلم‌های خارج دهانی به همراه صفحات تشدید کننده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27می2013 [ارجاع شده 18می2022];9(2):169-77. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/409