1.
شیخیم, قربانی زادهس, قاسم زادها, باغستانیم, Sheikhi M, Ghorbanizadeh S, Ghasemzadeh A, Baghestani M. بررسی میزان دقت روش دمرجیان در تخمین سن تقويمي افراد 17-5 ساله شهر كرمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23ژانویه2012 [ارجاع شده 19ژانویه2022];7(5):554-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/410