1.
غلیانیپ, بابادیف, خزیمهف, Ghalyani P, Babadi F, Khozeimeh F. بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده تغییر رنگ دندان در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2012 [ارجاع شده 19ژانویه2022];7(5):799-03. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/458