1.
شهیدیش, ادیبیص, وجدانیم, خالدیاع, Shahidi S, Adibi S, Vojdani M, Khaledi AAR. مقایسه شیب کندیلی حاصل از رکورد داخل دهانی با تریسینگ رادیوگرافی ترانس کرانیال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2آوریل2012 [ارجاع شده 2دسامبر2021];8(2):117-25. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/468