1.
فلاح تفتیع, جعفری ندوشنع, سلطانیف, ابراهیمی مقدمز, میرزاییف, Falah-Tafti A, Jafari Nodoushan A, Soltani F, Ebrahimi-Moghadam Z, Mirzaei F. مقايسه ميزان چسبندگی وکلونیزاسیون كانديدا آلبيكنس بر روي سه نوع ماده بهسازي بافت در شرايط آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2آوریل2012 [ارجاع شده 2دسامبر2021];8(2):109-16. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/469