1.
رضویسم, ترابی نیان, تحریریاند, Razavi SM, Torabinia N, Tahririan D. میزان تظاهر نشانگر (VEGF) Vascular endothelial growth factor درمخاط نرمال، مخاط دیسپلاستیک و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان با روش ایمونوهیستوشیمیایی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2آوریل2012 [ارجاع شده 2جولای2022];8(1):36-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/470