1.
جباری فرسا, بیرجندین, خادمپ, فرسامط, فالی نژادف, مشرف جواديف, Jabarifar SE, Birjandi N, Khadem P, Farsam T, Falinezhad F, Moshref- Javadi F. بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سلامت دهان و دندان در افراد 45-18 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی خوراسگان در سال 90-1389. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2آوریل2012 [ارجاع شده 21ژانویه2022];8(1):68-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/471