1.
جوادی نژادش, میرزا کوچکی بروجنیپ, سالكيم, حاجی زادهف, Javadinejad S, Mirzakoucheki Borojeni P, Saleki M, Hajizadeh F. مقایسه بالینی نوعی شیارپوش خود اچ کننده با یک شیارپوش متداول: یک مطالعه 12 ماهه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2آوریل2012 [ارجاع شده 7دسامبر2021];8(2):99-08. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/472