1.
نیلیم, علی قربانیر, Nili M, Ali Ghorbani R. بررسی تأثیر واش دوم در دو روش قالب‌گیری یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای بر تطابق لبه‌ای. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3آوریل2012 [ارجاع شده 7دسامبر2021];8(2):126-35. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/474