1.
مشرف جواديف, افقريپ, رفيع زادهم, محرريم, خروشيم, Moshref-Javadi F, Afghari P, Rafizadeh M, Moharreri M, Khoroushi M. مروري بر علل، شاخص‌ها، تشخيص و درمان فلوروزيس دنداني. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 9می2012 [ارجاع شده 29ژانویه2022];8(1):81-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/482