1.
کوشاس, پورمهدی بروجنیم, کلاهیش, Koosha S, Pourmahdi Borujeni M, Kolahi S. بررسی اسپکتروفتومتری اثر نوع آلیاژ بر رنگ رستوریشن‌های فلز- سرامیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 9جولای2012 [ارجاع شده 2دسامبر2021];8(3):260-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/489