1.
بدریانح, شیخیم, میرزا باقریانع, خلیقی نژادن, Badrian H, Sheikhi M, Mirzabagherian A, Khalighinejad N. بررسی میزان دوز دریافتی غده تیروئید در توموگرافی کانونشنال اسپیرال و توموگرافی کامپیوتری اسپیرال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژوئن2012 [ارجاع شده 3دسامبر2021];8(2):143-50. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/493