1.
رضویسم, سیادتس, مهدیزادهم, موحدیانب, هاشمی نیاد, Razavi SM, Siadat S, Mehdizadeh M, Movahedian B, Hasheminia D. بررسی ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات بافت شناسی نسوج اطراف دندان‌های عقل نهفته. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژوئن2012 [ارجاع شده 15آگوست2022];8(2):162-71. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/494