1.
صالحیپ, حیدریس, خواجهف, Salehi P, Heidari S, Khajeh F. بررسی رابطه مساحت سینوس فرونتال با اندازه فک پایین در تصاویر لترال سفالوگرام بالغین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 9جولای2012 [ارجاع شده 2دسامبر2021];8(3):244-50. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/504