1.
هاشم‌زادهز, رضویسم, صفائیم, توکلیپ, کشانیف, Hashemzadeh Z, Razavi SM, Safaei M, Tavakoli P, Keshani F. گزارش یک مورد آملوبلاستیک فیبروما همراه با تخریب کورتکس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 9جولای2012 [ارجاع شده 3دسامبر2021];8(3):291-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/505