1.
غلیانیپ, حاجی صادقیس, مختاریحا, Ghalyani P, Hajisadeghi S, Mokhtari H. بررسی شیوع و علایم بالینی زبان جغرافیایی در زنان باردار. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21جولای2012 [ارجاع شده 3دسامبر2021];8(3):251-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/510