1.
رفيع زادهم, محرريم, خسرويك, مشرف جواديف, خروشيم, Rafizadeh M, Moharreri MR, Khosravi K, Moshref-Javadi F, Khoroushi M. مروری بر نانوكامپوزيت‌ها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21جولای2012 [ارجاع شده 7دسامبر2021];8(3):269-90. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/511