1.
اخوانع, شفیعی رادا, مهدیزادهم, موسویسب, مدرسیج, Akhavan A, Shafiei Rad E, Mehdizadeh M, Mousavi SB, Modaresi J. بررسی رادیواپسيتي یک نوع ماده جديد پرکننده ریشه دندان (NREFM) به همراه دو نوع رادیواپسي فایر و مقایسه آن‌ها با Pro- root MTA و سمان پرتلند. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21جولای2012 [ارجاع شده 3دسامبر2021];8(3):221-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/512