1.
رخشانو, کاویانیر, مکی نژادسع, Rakhshan V, Kaviani R, Mackinejad SA. بررسي فراوانی تارودونتیسم در بیماران دندان‌پزشکی مراجعه كننده به دو مرکز رادیوگرافی در شهر تهران (1390-۱۳۸۸). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1جولای2013 [ارجاع شده 2دسامبر2021];9(3):259-65. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/530