1.
پیمانیع, بخشیح, آثارس, کشاورزس, Peimani A, Bakhshi H, Assar S, Keshavarz S. تأثير استفاده از نوعی دهان‌شویه ایرانی بر روی برخي عوارض پس از جراحی دندان‌هاي عقل نهفته. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21نوامبر2012 [ارجاع شده 21ژوئن2024];8(5):409-16. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/544