1.
رضویانح, برکتینب, محمدی سپه‌وندس, Razavian H, Barekatain B, Mohammadi Sepahvand S. بررسی اثر موسیقی بر میزان درد، اضطراب و فشارخون بیماران تحت درمان ریشه دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2012 [ارجاع شده 16ژوئن2024];8(5):425-32. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/547