1.
عمرانیع, برکتینم, حسن لیا, عبدالملکیم, Omrani A, Barekatain M, Hasanli E, Abdolmaleki M. مقایسه روش آنتروپومتری و تصویر دیجیتالی در ارزیابی نسبت‌های صورتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2012 [ارجاع شده 16ژوئن2024];8(5):453-62. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/550