1.
زماني ناصرآ, فرهادين, جعفرين, خرميل, شکرانهع, Zamani Naser A, Farhadi N, Jafari N, Khorrami L, Shokraneh A. مقایسه اثر محلول‌های روشن کننده و روش دیجیتال غیر مستقیم در بهبود کیفیت تشخیصی کلیشه‌های پری اپیکال تیره. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2012 [ارجاع شده 16ژوئن2024];8(5):463-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/551