1.
صادقیانس, آتش پورح, عباسی بروجنیم, اثناعشرین, Sadeghian S, Atashpour H, Abasi M, Esnaashari N. رابطه ناهنجاری‌های دندانی- فکی با مفاهیم ارزیابی از خویشتن و خودپنداری در دانشجویان شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2012 [ارجاع شده 16ژوئن2024];8(5):470-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/552