1.
رضویانسح, خزاعیص, کاظمیش, سیدیسم, Razavian SH, Khazaei S, Kazemi S, Sayedi SM. بره موم زنبور عسل و کاربرد آن برای سلامت دهان و دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2012 [ارجاع شده 21ژوئن2024];8(5):491-0. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/554