1.
خدائیانن, صبوحيم, عطائیا, Khodaeian N, Sobouhi M, Ataei E. مروری بر آملوژنزیس ایمپرفکتا و روش‌های درمانی آن. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2013 [ارجاع شده 1اکتبر2023];8(7):695-0. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/573