1.
حکمتیانا, حقیقتع, علویسر, Hekmatian E, Haghighat A, Alavi SR. بررسی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص میزان ارتباط واقعی دندان عقل نهفته با کانال دندانی تحتانی در جراحی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2013 [ارجاع شده 21ژانویه2022];8(7):669-75. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/576