1.
هاشمی نیاد, موحدیانب, هاشم زهیه, قضاویه, ناظریر, Hasheminia D, Movahedian B, Hashemzehi H, Ghazavi H, Nazeri R. بررسي فراوانی نشت مایع مغزی نخاعی در بیماران دارای شکستگی‌های جمجمه، فك و صورت در بخش جراحی فک و صورت بیمارستان الزهرا (س). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28مارس2013 [ارجاع شده 4دسامبر2022];9(1):11-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/616