1.
غفاریر, صادقیانس, کریمیص, حاجی جعفری انارکیع, Ghafari R, Sadeghian S, Karimi S, HajiJafari Anaraki A. بررسی ارتباط ارتفاع صورت با موقعیت ساجیتال حفره گلنوئید در افراد دارای مال اکلوژن کلاس II و رتروژن مندیبل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27می2013 [ارجاع شده 21ژانویه2022];9(2):162-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/632