1.
امین الضربیانمق, رضویانح, رضویا, ناظریر, Aminolzarbian MG, Razavian H, Razavi A, Nazeri R. میزان آگاهی، نگرش و مهارت استفاده از فایل‌های چرخنده در بین دندان‌پزشکان عمومی استان اصفهان در سال 91-1390. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27می2013 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];9(2):144-51. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/637