1.
دیهیمیپ, امجدیم, شیرانیس, کلانتریم, جعفریم, Deyhimi P, Amjadi M, Shirani S, Kalantari M, Jafari M. ضایعات متعدد ژانت سل گرانولوما مرتبط با هیپر پاراتیروئیدیسم ثالثیه: گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1جولای2013 [ارجاع شده 7دسامبر2021];9(3):284-91. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/655