1.
سید معلمیز, مرادیش, Saied Moallemi Z, Moradi S. مقدمه: هدف اين مطالعه، بررسی نگرش و عملکرد نسبت به رفتارهای پرخطر و ایمن و ارتباط آن با آسیب‌های فک و صورت در موتور سواران شهر اصفهان در سال 1390 بود. مواد و روش‌ها: اين مطالعه مقطعی بر روی 385 موتور سوار که به طور تصادفی از پنج میدان پر تردد انتخاب گردید. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8جولای2013 [ارجاع شده 3دسامبر2021];9(3):251-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/661