1.
حكمتيانا, سيدياحسينا, Hekmatian E, Sayedyahossein A. بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین فاصله سوراخ مندیبل نسبت به پلن اکلوزال و لبه قدامی راموس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8جولای2013 [ارجاع شده 2جولای2022];9(3):242-50. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/662