1.
موسویح, محمدی پورح, غلامیآ, Mousavi H, Mohammadipour H, Gholami A. تأثیر بلیچینگ و زیباندینگ بر آزاد‌سازی یونی و نمای میکروسکوپ الکترونی آمالگام‌های دارای ساختار ذره‌ای کروی و مخلوط. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8جولای2013 [ارجاع شده 7دسامبر2021];9(3):216-25. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/663