1.
اکبریم, شریفیم, مقدسمج, Akbari M, Sharifi M, Moghaddas M. بررسی آزمایشگاهی استحکام شکست دندان‌های ثنایای بالای ترمیم شده با سه نوع پست فایبر گلاس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12سپتامبر2013 [ارجاع شده 2دسامبر2021];9(4):349-57. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/693