1.
شیرانیمج, مشرفر, بهرامیم, خواجه پورح, Shirani M, Mosharraf R, Bahrami M, Khajehpour H. تأثیر انواع الگوهای اکلوژنی بر میزان فشار وارد بر بافت‌های حمایت کننده دنچر. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12سپتامبر2013 [ارجاع شده 2دسامبر2021];9(4):293-02. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/696