1.
غفاریر, خبیریم, رفیعیانم, خرمیا, نیکزادش, Ghafari R, Khabiri M, Rafieian M, Khorrami E, Nikzad S. تعیین میزان اشعه پراکنده اطراف دستگاه رادیوگرافی دندانی قابل حمل (PORT-X-II). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12سپتامبر2013 [ارجاع شده 7دسامبر2021];9(4):329-36. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/697