1.
شیرانیف, سخائی منشم, Shirani F, Sakhaiemanesh M. تأثیر ترکیبات رمینرالیزه کننده بر تغییر رنگ مینای سالم و ضایعات سفید. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12سپتامبر2013 [ارجاع شده 3دسامبر2021];9(4):358-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/698